Marknadsundersökning 101: Dataanalys

Dataanalys i ett marknadsundersökningsprojekt är stadiet då kvalitativa data, kvantitativa data eller en blandning av båda sammanförs och granskas för att dra slutsatser baserade på uppgifterna.

6 Marknadsundersökningssteg

Steg 1 - formulera forskningsproblem och mål: Marknadsundersökning börjar med en definition av problemet som ska lösas eller frågan som ska besvaras. Vanligtvis finns det flera alternativa metoder som kan användas för att bedriva marknadsundersökningar.

Steg 2 - Utveckla den övergripande forskningsplanen: Uppgiften för detta steg är att bestämma det mest effektiva sättet att samla in nödvändig information.

Steg 3 - Samla in uppgifterna eller informationen: Vid denna tidpunkt måste du överväga hur du kommer att få informationen (vilket betyder, hur deltagarna kommer att kontaktas oavsett om det är undersökningar, telefonsamtal, intervjuer på ena osv.) ).

Steg 4 - Analysera data eller information: Det kan vara överväldigande att samla in volymer av information. I detta skede måste du organisera uppgifterna och ta bort vad som inte är avgörande.

Steg 5 - Presentera eller sprida resultaten: Från att känna till din publik till att veta vilka resultat som kan göras, innan du släpper dina resultat måste du förstå vilka fynd du vill sprida.

Steg 6 - Använd slutsatserna för att fatta beslut: Eftersom externa konsumenter av marknadsundersökningar kanske inte använder resultaten exakt, på lämpligt eller helt, måste du ta hänsyn till egenskaperna för god marknadsundersökning.

Kvantitativt stödverktyg för beslut om marknadsundersökningar

Följande statistiska metoder hjälper dig att komma från A till Ö i forskningen.

Multipel regression - Denna statistiska procedur används för att uppskatta ekvationen med den bästa passningen för att förklara hur värdet på beroende variabel förändras när värdena för ett antal oberoende variabler förskjuts. Ett enkelt exempel på marknadsundersökningar är uppskattningen av den bästa passningen för reklam genom att titta på hur försäljningsintäkter (den beroende variabeln) förändras i förhållande till utgifter för reklam, placering av annonser och tidpunkt för annonser.

Diskriminerande analys - Denna statistiska teknik används för klassificering av personer, produkter eller andra materiella ämnen i två eller flera kategorier. Marknadsundersökningar kan använda sig av diskriminerande analyser på flera sätt. Ett enkelt exempel är att skilja vilka reklamkanaler som är mest effektiva för olika typer av produkter.

Faktoranalys - Denna statistiska metod används för att bestämma vilka som är de starkaste underliggande dimensioner för en större uppsättning variabler som är korrelerade mellan varandra. I en situation där många variabler är korrelerade identifierar faktoranalys vilka relationer som är starkast. En marknadsundersökare som vill veta vilken kombination av variabler (eller faktorer) som är mest tilltalande för en viss typ av konsument, kan använda faktoranalys för att minska uppgifterna till bara några få variabler.

Klusteranalys - Denna statistiska procedur används för att separera objekt i specifika grupper som är ömsesidigt uteslutna men också relativt homogena i en konstitution. Denna process liknar vad som sker i marknadssegmentering när marknadsundersökaren är intresserad av likheterna som underlättar gruppering av konsumenter i segment och också intresserad av attribut som gör marknadssegmenten distinkta.

Conjoint-analys - Denna statistiska metod används för att packa upp konsumenternas preferenser med avseende på olika marknadsföringserbjudanden. Två dimensioner är av intresse för marknadsundersökaren i samgående analys, den slutsatsen verktygsfunktioner för varje attribut och relativ betydelse av de föredragna attributen till konsumenterna.

Multidimensionell skalning - Denna kategori representerar en konstellation av tekniker som används för att producera perceptuella kartor över konkurrerande varumärken eller produkter. Till exempel, i flerdimensionell skalning, visas varumärken i ett utrymme av attribut där avståndet mellan märkena representerar olika. Ett exempel på multidimensionell skalning i marknadsundersökningar skulle visa tillverkarna av kaffe med en servering i form av K-koppar. De olika K-cup-märkena skulle anordnas i det flerdimensionella utrymmet av attribut som stekstyrkan, antal smaker och specialversioner, distributionskanaler och förpackningsmöjligheter.

Loading...